بارون 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
گل امید
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 48,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 2 50.00% 75,000,000
مجموع 12 1 4 8.33% 123,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
بهمن اونق پیمان قلرعطا 1000 52.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
بهمن اونق بنیامین جرجانی 1000 52.0 11 / 12 (19.5) 01:03.520 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 52.0 8 / 9 01:02.030 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کاکش عطایی آق اویلی بشگرد 1550 52.0 9 / 9 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
کاکش عطایی رامین قهرمان 1000 52.0 4 / 9 01:01.240 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کاکش عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 3 / 8 01:01.600 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رشید عطایی ستار مهرانی 1000 55.0 6 / 9 01:03.570 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 8 / 10 01:04.180 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 1 / 10 01:02.720 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
رشید عطایی عید محمد غراوی 1000 53.0 3 / 8 01:03.380 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 53.0 5 / 8 01:04.390 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 8 01:04.360 -