سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 52 8 01:02.030
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی آق اویلی بشگرد 1550 52 9
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی رامین قهرمان 1000 52 4 01:01.240
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55 3 01:01.600
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی ستار مهرانی 1000 55 6 01:03.570
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55 8 01:04.180
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 54 1 01:02.720
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی عید محمد غراوی 1000 53 3 01:03.380
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج عبدالکریم ناعمی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 53 5 01:04.390
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج عبدالکریم ناعمی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 0 2 01:04.360