سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 52 8 01:02.03 74.0 70.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی آق اویلی بشگرد 1550 52 9 79.0 76.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی رامین قهرمان 1000 52 4 01:01.24 79.0 76.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55 3 01:01.60 64.0 63.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی ستار مهرانی 1000 55 6 01:03.57
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 55 8 01:04.18
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 54 1 01:02.72
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی عید محمد غراوی 1000 53 3 01:03.38
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج عبدالکریم ناعمی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی ۱۰۰۰ 53 5 01:04.39
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج عبدالکریم ناعمی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 2 1:04.36