سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مروه آق و حدیثه حرک عطا قربان محمد قولرعطا پیمان قلرعطا 1550 53 4 01:41.950 6.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج حکیم هلاکو و آرمان کوچکی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1200 51 7 01:15.620 14.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سردار آتابای و آیدین قولرعطا قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1600 52 1 01:44.320
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مروه و راحله آق و آیدین و هادی قلر عطا قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی 1550 52 4 01:41.570
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مروه آق و رومیسا قلر عطا قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 51 3 01:02.150
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
مروه آق و رومیصا قلر عطا قربان محمد قولرعطا ابوطالب چاریزاده 1200 51 4 01:15.020
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 50 3 01:05.260
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1200 50 4 01:16.730
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1000 50 8 01:06.080
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:05.540
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
محمد قره داشلی و محمد باقر مازندرانی احمد ایری مهران عطا 1000 50 8 01:04.240
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
محمد باقر مازندرانی ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50 6 01:04.130
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حامد و کاکاجان قره داشلی ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50 5 01:05.080
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
محمد باقر مازندرانی ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50 3 01:02.190
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
محمد قره داشلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1000 0 6 01:08.670