سیتارا 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
تارا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 3 9.09% 99,000,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 15 1 4 6.67% 114,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
قربان محمد قولرعطا 1550 53.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
قربان محمد قولرعطا پیمان قلرعطا 1550 53.0 4 / 8 (6.0) 01:41.950 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1200 51.0 7 / 7 (14.0) 01:15.620 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1600 52.0 1 / 11 01:44.320 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی 1550 52.0 4 / 10 01:41.570 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 51.0 3 / 5 01:02.150 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
قربان محمد قولرعطا ابوطالب چاریزاده 1200 51.0 4 / 11 01:15.020 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 50.0 3 / 12 01:05.260 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1200 50.0 4 / 9 01:16.730 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1000 50.0 8 / 9 01:06.080 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
قربان محمد قولرعطا بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 11 01:05.540 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
احمد ایری مهران عطا 1000 50.0 8 / 10 01:04.240 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 6 / 7 01:04.130 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 5 / 5 01:05.080 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 3 / 11 01:02.190 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1000 0.0 6 / 8 01:08.670 -