سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
فرشاد اونق الیاس زارعی کسلخه رامین قهرمان 1000 51
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1600 51
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یوسف دانیال و احسان میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1550 51 4 01:40.990
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 51
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1200 51 6 01:15.470
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 1 01:02.750
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 5 01:05.760
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 3 01:04.260
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه 1000 50
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عصمت الله میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 10 01:10.310
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
داود میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
داود میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:05.470
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه علی عطایی 1000 50 8 01:06.450
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج حکیم میرزاعلی یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج حکیم میرزاعلی یعقوب زارعی کسلخه علی عطایی 1000 0 5 01:08.080