سلوی ناز 3 ساله مادیان
سلوی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 82,500,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 2 7.69% 82,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
یعقوب زارعی کسلخه اسحاق قاضلی کر 1550 0.0 8 / 11 (23.5) 01:43.380 56
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
یعقوب زارعی کسلخه 1000 50.0 56
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
یعقوب زارعی کسلخه علی عطایی 1000 50.0 56
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
یعقوب زارعی کسلخه اسحاق قاضلی کر 1000 52.5 56
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
یعقوب زارعی کسلخه امیر مختومی 1200 54.0 12 / 12 (33.0) 01:24.390 60
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
یعقوب زارعی کسلخه محمد رضا پقه 1200 51.5 9 / 9 01:21.850 63
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 52.0 58
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
یعقوب زارعی کسلخه امیر مختومی 1000 52.0 58
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
الیاس زارعی کسلخه رامین قهرمان 1000 51.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1600 51.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1550 51.0 4 / 8 01:40.990 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 51.0 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1200 51.0 6 / 9 01:15.470 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50.0 1 / 12 01:02.750 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50.0 5 / 12 01:05.760 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50.0 3 / 10 01:04.260 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
الیاس زارعی کسلخه 1000 50.0 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 / 11 01:10.310 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 7 / 10 01:05.470 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
الیاس زارعی کسلخه علی عطایی 1000 50.0 8 / 9 01:06.450 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
یعقوب زارعی کسلخه علی عطایی 1000 0.0 5 / 8 01:08.080 -