سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1600 51 71.0 68.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یوسف دانیال و احسان میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1550 51 4 01:40.99 71.0 68.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 51 74.0 63.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1200 51 6 01:15.47 74.0 63.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 1 01:02.75
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 5 01:05.76
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 3 01:04.26
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
وهاب مهرانفر الیاس زارعی کسلخه 1000 50
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عصمت الله میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 10 01:10.31
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
داود میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
داود میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:05.47
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
داود میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه علی عطایی 1000 50 8 1:06.45
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج حکیم میرزاعلی یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج حکیم میرزاعلی یعقوب زارعی کسلخه علی عطایی 1000 5 1:08.08