شوالیه 3 ساله نریان
تروستکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 260,250,000
مجموع 6 3 5 50.00% 260,250,000