شوالیه 3 ساله نریان
تروستکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 95
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 95
ریتینگ مسافت : 95
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 5 60.00% 260,250,000
مجموع 5 3 5 60.00% 260,250,000