سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 54 3 01:12.060
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:11.300
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:13.420
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مهندس وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:02.380
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0 1 01:03.910