سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 54 3 01:12.06 105.0 111.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:11.30 105.0 111.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:13.42
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مهندس وحید اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:02.38
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 1 1:03.91