پرگار 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
نازکملر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 89
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 89
ریتینگ مسافت : 89
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 124,000,000
بندرترکمن 7 2 5 28.57% 206,500,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 22,750,000
مجموع 16 3 9 18.75% 353,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
عبدالقیوم اونق 1000 0.0 89
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.5 3 / 8 (7.0) 01:02.470 87
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 11 00:59.880 84
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1000 53.0 4 / 10 (5.5) 01:00.010 84
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 6 / 9 (7.25) 01:01.820 84
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
اراز قربان اونق پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 / 9 (5.0) 01:13.460 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
اراز قربان اونق نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 9 01:02.200 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 7 / 9 01:01.620 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 7 / 8 01:13.630 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 9 01:01.060 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 / 7 01:02.280 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 7 01:00.750 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 6 01:00.620 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 8 01:01.590 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ساری اونق پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 8 01:03.380 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 8 01:05.010 -