سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53 7 01:01.62 83.0 80.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نعمت الله بستان سرا رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 7 01:13.63 65.0 77.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاجی مراد کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:01.06 95.0 77.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حاجی مراد کردی عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:02.28
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمدامین کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:00.75
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مهران کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:00.62
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نعمت الله بستان سرا ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2 1:01.59
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاجی مراد کردی ساری اونق پیمان قلرعطا ۱۰۰۰ 50 3 01:03.38
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مرحوم حاجی اماش کردی ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 3 1:05.01