سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
محمد امین کردی اراز قربان اونق پیمان قلرعطا 1200 53 5 01:13.460 5.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مهران کردی اراز قربان اونق نادر صالح پور 1000 53 1 01:02.200
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53 7 01:01.620
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
نعمت الله بستان سرا رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 7 01:13.630
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاجی مراد کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:01.060
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حاجی مراد کردی عبدالقیوم اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:02.280
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمدامین کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:00.750
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مهران کردی ارازگلدی اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:00.620
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نعمت الله بستان سرا ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:01.590
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاجی مراد کردی ساری اونق پیمان قلرعطا 1000 50 3 01:03.380
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مرحوم حاجی اماش کردی ساری اونق آق اویلی بشگرد 1000 0 3 01:05.010