بادیگارد 4 ساله نریان
مای جوی
آذرشاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
بهترین ریتینگ : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 19 0 7 0.00% 183,250,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 3 0.00% 57,500,000
مجموع 28 0 10 0.00% 240,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره گنبد
1398/02/12
هندیکاپ کلاس 6 مرحوم حاج میرزا هیوه چی مسعود خوجملی محمد خوجملی 1000 57.0 2 / 12 (0.25) 01:01.176 65
هفته چهارم بهاره گنبد
1398/02/06
هندیکاپ کلاس 5 عبدالله هیوه چی و مهرداد خوجملی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 56.0 5 / 12 (6.5) 01:01.996 67
هفته دوم بهاره گنبد
1398/01/30
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج میرزا هیوه چی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 57.0 8 / 12 (8.75) 01:02.872 70
هفته بیست و چهارم پاییزه گنبد
1397/12/23
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم حاج میرزا هیوه چی مسعود خوجملی 2200 50.0 70
هفته بیست و سوم پاییزه گنبد
1397/12/17
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج میرزا هیوه چی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 57.0 5 / 11 (2.75) 01:02.476 70
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج میرزا هیوه چی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1600 54.5 4 / 9 (16.5) 01:45.546 70
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
هندیکاپ کلاس 4 عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی 1000 53.5 70
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 5 عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1000 57.5 2 / 9 (10.0) 01:05.911 67
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1000 55.5 3 / 11 (12.0) 01:03.930 66
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 4 عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی نورمحمد بهادر 1200 55.5 3 / 11 (2.0) 01:17.230 64
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی یاسر جرجانی 1550 53.0 6 / 13 (9.5) 01:39.240 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 16 تا 20 امتیاز مرحوم حاج میرزا هیوه چی عبدالله هیوه چی امان محمد قلرعطا 1000 53.0 11 / 11 (15.5) 01:02.420 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 5 / 9 (10.5) 01:01.460 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی عبدالرحمن اروکلی متین جرجانی 1000 53.0 4 / 12 (10.5) 01:01.640 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 16 تا 22 امتیاز مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1700 52.0 3 / 9 (2.0) 01:51.600 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1600 52.0 4 / 7 (14.5) 01:45.200 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 12تا 14 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 7 (5.0) 01:13.840 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 10 تا 14امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی 1000 53.0 4 / 10 (6.0) 01:03.170 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 8 تا 14 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی محمد خوجملی 1600 54.0 8 / 9 01:44.790 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 8 تا 14 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1550 54.0 6 / 8 01:41.710 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 8 تا 12 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54.0 5 / 9 01:02.350 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1200 53.0 3 / 8 01:13.650 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 2 تا 6 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54.0 2 / 9 01:02.160 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
از 2 تا 6 امتیاز مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53.0 3 / 12 01:02.930 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
از 2 تا 6 امتیاز مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی رامین قهرمانی 1200 53.0 5 / 11 01:15.070 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 2 تا 4 امتیاز مرحوم حاج امان هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53.0 4 / 12 01:05.750 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 2 تا 6 امتیاز مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53.0 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مبتدی و نبرده مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 2 / 10 01:05.090 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مبتدی و نبرده مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 11 01:06.310 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مبتدی و نبرده مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی 1000 52.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نبرده مرحوم حاج میرزا هیوه چی سبحان پقه عبدالله قلرعطا 1000 52.0 9 / 11 01:05.900 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مبتدی مرحوم حاج میرزا هیوه چی سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 0.0 8 / 8 01:14.140 -