بادیگارد 3 ساله نریان
مای جوی
آذرشاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 66
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 66
ریتینگ مسافت : 66
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 0 6 0.00% 152,250,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 1 0.00% 19,500,000
مجموع 21 0 7 0.00% 171,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
عبدالله هیوه چی نورمحمد بهادر 1200 55.5 3 / 11 (2.0) 01:17.230 64
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالله هیوه چی یاسر جرجانی 1550 53.0 6 / 13 (9.5) 01:39.240 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عبدالله هیوه چی امان محمد قلرعطا 1000 53.0 11 / 11 (15.5) 01:02.420 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
عبدالله هیوه چی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 5 / 9 (10.5) 01:01.460 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عبدالرحمن اروکلی متین جرجانی 1000 53.0 4 / 12 (10.5) 01:01.640 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1700 52.0 3 / 9 (2.0) 01:51.600 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1600 52.0 4 / 7 (14.5) 01:45.200 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فرهاد اورگلی پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 7 (5.0) 01:13.840 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی 1000 53.0 4 / 10 (6.0) 01:03.170 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
فرهاد اورگلی محمد خوجملی 1600 54.0 8 / 9 01:44.790 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1550 54.0 6 / 8 01:41.710 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54.0 5 / 9 01:02.350 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1200 53.0 3 / 8 01:13.650 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54.0 2 / 9 01:02.160 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53.0 3 / 12 01:02.930 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1200 53.0 5 / 11 01:15.070 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53.0 4 / 12 01:05.750 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
فرهاد اورگلی 1000 53.0 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
رحمان اورگلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 2 / 10 01:05.090 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
رحمان اورگلی محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 11 01:06.310 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
رحمان اورگلی 1000 52.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
سبحان پقه عبدالله قلرعطا 1000 52.0 9 / 11 01:05.900 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 0.0 8 / 8 01:14.140 -