سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1700 52 3 01:51.600 2.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1600 52 4 01:45.200 14.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:13.840 5.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی 1000 53 4 01:03.170 6.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی محمد خوجملی 1600 54 8 01:44.790
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1550 54 6 01:41.710
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54 5 01:02.350
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1200 53 3 01:13.650
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54 2 01:02.160
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53 3 01:02.930
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1200 53 5 01:15.070
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مرحوم حاج امان هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 53 4 01:05.750
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی مهرداد خوجملی 1000 52 2 01:05.090
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی محمد خوجملی 1000 52 6 01:06.310
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مرحوم حاج میرزا هیوه چی رحمان اورگلی 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مرحوم حاج میرزا هیوه چی سبحان پقه عبدالله قلرعطا 1000 52 9 01:05.900
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مرحوم حاج میرزا هیوه چی سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 0 8 01:14.140