سوخو 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
سوناتا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 72,000,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 78,750,000
مجموع 10 2 3 20.00% 150,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
کمال قربانی 1000 52.0 68
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 55.5 5 / 9 (5.25) 01:02.882 68
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
کاکش عطایی قربان محمد اودک 1000 50.0 3 / 5 (11.0) 01:01.190 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
کاکش عطایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 / 10 01:06.440 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
کاکش عطایی نورمحمد بهادر 1000 50.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
ایل محمد غراوی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 / 11 (11.75) 01:01.570 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 9 (2.0) 01:02.550 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 8 01:00.680 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
صالح بردی گوگ 1000 50.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
صالح بردی گوگ 1000 50.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
صالح بردی گوگ 1000 50.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 6 01:02.390 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 11 01:05.040 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 8 01:05.540 -