سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال نورمحمد بهادر 1200 52 8 01:15.600
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کمال الدین غلامی عوض خوجملی نورمحمد بهادر 1200 52 4 01:15.350
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ارازقلیچ کسلخه عوض خوجملی عبدالحلیم قبادی 1200 52 8 01:15.020
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:05.080
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 52 6 01:02.580
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:03.620
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاجی امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهران عطا 1000 52 7 01:26.110
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
باشگاه فرهنگی ورزشی روانکارهای گلستان سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 0 2 01:05.660
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاجی محمد بازیار سلیم خوجملی مهران قولاق 1000 0 7 01:08.720