سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52 68.0 37.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عارف کسلخه فیض الله رجال 1000 52
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال نورمحمد بهادر 1200 52 8 01:15.60 68.0 60.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کمال الدین غلامی عوض خوجملی نورمحمد بهادر 1200 52 4 01:15.35
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ارازقلیچ کسلخه عوض خوجملی عبدالحلیم قبادی 1200 52 8 01:15.02
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:05.08
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 52 6 01:02.58
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی نورمحمد بهادر 1000 متر 53 2 01:03.62
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاجی امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهران عطا 1000 52 7 01:26.11
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
باشگاه فرهنگی ورزشی روانکارهای گلستان سلیم خوجملی متین جرجانی 1000 2 01:05.66
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاجی محمد بازیار سلیم خوجملی مهران قولاق 1000 7 1:08.72