ایل سویر 3 ساله نریان
نیوجرسی
هستی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 9 0 2 0.00% 60,000,000