گلدن بوی 3 ساله نریان
مناضل
لاله گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 3 40.00% 150,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 2 3 33.33% 150,750,000