سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:01.83 58.0 55.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر 1200 52 9 01:16.97 68.0 60.0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
متین نیازی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:03.86
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
متین نیازی جمشید روشنی 1000