گلدن بوی 3 ساله نریان
مناضل
لاله گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 73
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 73
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 4 25.00% 175,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 2 4 22.22% 175,750,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 5 ایلهان و سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی ستار مهرانی 1550 59.0 2 / 9 (0.25) 01:42.029 69
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 4 ایلهان و سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی محمد خوجملی 1200 50.0 4 / 10 (1.0) 01:13.176 62
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
هندیکاپ کلاس 5 ایلهان و سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی کمال دالی جه عطا 1000 53.5 4 / 9 (2.75) 01:02.343 60
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 16 تا 22 امتیاز ایلهان و سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 7 / 9 (12.25) 01:01.730 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 16 تا 22 امتیاز ایلهان سینان و آتلی نیازی جمشید روشنی 1700 53.0 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 16 تا 22 امتیاز ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 / 11 (2.5) 01:13.100 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 8 تا 10 امتیاز ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 11 01:02.370 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 8 تا 14 امتیاز ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:01.830 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 12امتیاز ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر 1200 52.0 9 / 9 01:16.970 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مبتدی متین نیازی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 12 01:03.860 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
مبتدی متین نیازی جمشید روشنی بی نام 1000 0.0 -