سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:01.38 73.0 69.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50 5 01:13.09 71.0 67.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50 1 01:02.52 64.0 61.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50 4 01:14.74 66.0 41.0
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مهندس نور محمد کر قارمحمد گری ۱۰۰۰ 50
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج نوروز میرزاعلی قارمحمد گری نورمحمد بهادر 1000 50 6 1:04.44
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
حاج نوروز میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 50 1  1:02.93
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج نوروز میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 50 5 1:05.70