سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی علی رجال 1200 54 8 01:18.26 58.0 18.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آنه محمد و حاجی ناصر میرزاعلی تیمور میرزاعلی جواد آچاک 1600 54 1 01:45.56 50.0 41.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حاج میرعلی میرزاعلی تیمور میرزاعلی پیمان قلرعطا 1600 52 8 01:48.07
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدی میرزاعلی کمال واج عید محمد غراوی 1000 53 6 01:06.45
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
گلدی میرزاعلی کمال واج پیمان قلرعطا 1550 54 4 01:47.93
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عبدالغفور و رئوف پقه یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 54 5 01:06.14
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالغفور و رئوف پقه یعقوب زارعی کسلخه پیمان قلرعطا 1000 54 4 01:05.35
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
احمد پقه یعقوب زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 53 5 01:05.40
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
غفور پقه ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 4 01:04.03
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
امان پقه ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 54 5 01:03.55
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
احمد پقه ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 54 6 01:45.94
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
معین و حسنا پقه ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52 2 01:44.13
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
معین و حسنا پقه ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 10 01:07.29
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
معین و حسنا پقه الیاس زارعی کسلخه عبدالاسحاق کم 1200 52 9 1:22.12
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
معین و حسنا پقه الیاس زارعی کسلخه 1000