الوسی 4 ساله نریان
آی دن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 1 12.50% 66,000,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 14 1 2 7.14% 96,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تیمور میرزاعلی علی رجال 1200 54.0 8 / 8 01:18.260 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تیمور میرزاعلی جواد آچاک 1600 54.0 1 / 7 01:45.560 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تیمور میرزاعلی پیمان قلرعطا 1600 52.0 8 / 9 01:48.070 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کمال واج عید محمد غراوی 1000 53.0 6 / 9 01:06.450 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کمال واج پیمان قلرعطا 1550 54.0 4 / 5 01:47.930 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 54.0 5 / 8 01:06.140 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یعقوب زارعی کسلخه پیمان قلرعطا 1000 54.0 4 / 10 01:05.350 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
یعقوب زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 53.0 5 / 8 01:05.400 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 / 9 01:04.030 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 54.0 5 / 11 01:03.550 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 54.0 6 / 11 01:45.940 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52.0 2 / 7 01:44.130 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 10 / 10 01:07.290 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
الیاس زارعی کسلخه عبدالاسحاق کم 1200 52.0 9 / 11 01:22.120 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
الیاس زارعی کسلخه بی نام 1000 0.0 -