سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 53 2 01:02.64 67.0 67.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1200 53 4 01:15.89
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دکتر امیرشیر توماچ ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1550 53 4 01:4102
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
علی باجلان ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 51 2 01:01.31
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
علی باجلان ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 متر 51 4 01:01.69
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:02.58
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51 5 01:00.50
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
علی باجلان پیمان قلرعطا ۱۰۰۰ 50 1 1:00.75
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
علی باجلان ابراهیم بدویزاده ۱۰۰۰ 50 6 1:05.08
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 50 4 1:16.53
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
علی باجلان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 3  1:03.83