سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
محمد امین و سینا ایری بهروز ایری پیمان قلرعطا 1550 50 6 01:45.99 48.0 46.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
طاغن و طواق یلمه احمد ایری مهران عطا 1000 51 8 01:05.32
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
طاغن و طواق یلمه احمد ایری مهران عطا 1000 51 5 01:04.73
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
طاغن و طواق یلمه احمد ایری 1000 51
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
دوردی و طاغن یلمه احمد ایری مهران عطا 1000 53 2 01:02.83
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
طواق یلمه و یوسف میرزاعلی احمد ایری مهران عطا 1000 52 3 01:03.34
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
تاشجان ایزدی احمد ایری مهران عطا 1550 52 7 01:46.60
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
احسان کلته و مهدی صداقت بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 52 5 01:46.19
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
احسان کلته و مهدی صداقت بهمن صداقت رامین قهرمان 1000 متر 51 3 01:03.57
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مرحوم آق اویلی صداقت بهمن صداقت مهدی صداقت 1450 51 7 1:37.72
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
عیدی سن سبلی بهمن صداقت جواد آچاک ۱۰۰۰ 50 8 1:03.02
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
طاغن یلمه بهمن صداقت جواد آچاک 1200 50 3 1:18.20
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سودا و رضوان یلمه بهمن صداقت 1000 50 6 1:05.41
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
طاغن یلمه بهمن صداقت کمال دالی جه عطا 1000 50 8 1:08.78