سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی یوسف دهش 1000 52 5 01:10.140 9.5
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی 1000 54 3 01:08.350
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی جواد آچاک 1600 53 3 01:58.420
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی یوسف دهش 1200 52 2 01:22.900
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی یوسف دهش 1000 52 1 01:13.450
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی یوسف دهش 1000 52 5 01:14.100
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52 6 01:13.610
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد مهران عطا 1000 52 6 01:12.500
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:10.000
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52 5 01:13.280
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 4 01:14.310