سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد صفا و الناز آق تویلی قربانی 1200 53
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج عبدی سید مختوم تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 2 01:01.290
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
شهید قوردی آق و مرحوم خداوردی آق و مرحومه آق بی بی کوچکی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.650
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
سلیمان آق ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1000 52 6 01:09.750