المنار 3 ساله نریان
مناضل
دل آرام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 3 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تویلی قربانی 1200 53.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 / 11 01:01.290 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 8 01:03.650 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 6 01:09.750 -