سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
داریوش حسن قاسمی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 52 3 01:02.13 52.0 50.0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
داریوش حسن قاسمی حکیم سوقی 1000