سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری جواد آچاک 1200 52 3 01:11.55 80.0 80.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 6 01:12.99 82.0 60.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 5 92.0 76.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امید میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 9 01:01.72
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
امید میرزاعلی مجید ایری 1000 52
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
امید میرزاعلی غفور خوجملی جواد آچاک 1000 55 3 01:04.24
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمود و کمال الدین میرزاعلی غفور خوجملی جواد آچاک 1000 54 3 01:01.20
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
آنه قلیچ حاجی میرزاعلی آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 52 2 1:05.27