پایرسون 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
فالومی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 135,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 8 1 5 12.50% 150,000,000