سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری آرمین آق آتابای 1000 53
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 53 1 01:00.960
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری جواد آچاک 1200 52 3 01:11.550
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 6 01:12.990
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 5
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امید میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 9 01:01.720
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
امید میرزاعلی مجید ایری 1000 52
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
امید میرزاعلی غفور خوجملی جواد آچاک 1000 55 3 01:04.240
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمود و کمال الدین میرزاعلی غفور خوجملی جواد آچاک 1000 54 3 01:01.200
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
آنه قلیچ حاجی میرزاعلی آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 52 2 01:05.270