پایرسون 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
فالومی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 135,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 10 1 5 10.00% 150,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
رمضان آچاک 1000 57.0 77
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 57.5 5 / 11 (3.25) 01:01.893 77
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
امید ایری آرمین آق آتابای 1000 53.0 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 53.0 1 / 8 01:00.960 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
امید ایری جواد آچاک 1200 52.0 3 / 8 01:11.550 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
امید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 6 / 7 01:12.990 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 5 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 9 / 10 01:01.720 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مجید ایری 1000 52.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
غفور خوجملی جواد آچاک 1000 55.0 3 / 6 01:04.240 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
غفور خوجملی جواد آچاک 1000 54.0 3 / 6 01:01.200 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 52.0 2 / 6 01:05.270 -