رعنا 4 ساله مادیان
القاسی
بادیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 45,000,000
مجموع 7 0 2 0.00% 45,000,000