رعنا 5 ساله مادیان
القاسی
بادیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 45,000,000
مجموع 7 0 2 0.00% 45,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 0 تا 6 امتیاز اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1200 53.0 8 / 12 01:19.810 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 0 تا 6 امتیاز اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه 1000 53.0 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 8 تا 14 امتیاز اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
از 0 تا 6 امتیاز احسان گل و منصور دمبان اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1000 52.0 3 / 10 01:02.350 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
از ۲ تا ۶ یعقوب دمبان اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا 1000 51.0 5 / 10 01:02.020 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مبتدی و نبرده اراز قربان ساری زاده اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا 1000 50.0 2 / 10 01:02.660 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
از 0 تا 8 مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1200 50.0 5 / 11 01:19.160 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نبرده مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 11 01:06.480 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
نبرده مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 50.0 7 / 9 01:09.160 -