سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1600 51 2 01:45.50 59.0 60.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1550 51 4 01:41.66 59.0 60.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 51 1 01:14.43 57.0 54.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1000 50 3 01:02.35 60.0 36.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:05.50
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
دکتر اوکتای یگان محمدی محمد ارمشی 1550 50
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
دکتر اوکتای یگان محمدی محمد ارمشی 1000 50
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
دکتر اوکتای یگان محمدی محمد ارمشی مسعود ارمشی 1000 50 8 1:05.03
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
دکتراوکتای یگان محمدی محمد ارمشی 1000