سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق امیر مختومی 1700 55 8 02:00.520 35.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مهران سالمی و خلیل نورانی کلته بهمن اونق ستار مهرانی 1200 55 1 01:12.360
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق ابوطالب چاریزاده 1200 52 4 01:11.840
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق بنیامین جرجانی 1200 55 1 01:12.760
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
خلیل نورانی کلته بهمن اونق محمد خوجملی 1000 55 6 01:03.850
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مرحوم بهاره کلته بهمن اونق محمد خوجملی 1200 53 2 01:13.620
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1200 52 4 01:14.410
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عیسی قره جه زاده و افشین نیازی بهمن اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 4 01:03.880
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق یاسر جرجانی 1200 52 3 01:15.470
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق جواد آچاک 1000 52 3 01:01.210
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52 4 01:01.640
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
بنیامین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52 3 01:02.250
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
بنیامین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 53 6 01:04.260
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
بنیامین و آرمین اونق آنه گلدی اونق 1000 53
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
بنیامین و آرمین اونق آنه گلدی اونق جواد آچاک 1000 52 2 01:01.160
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مهدی غلامی آنه گلدی اونق قربان محمد اودک 1000 52 5 01:02.300
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مهدی محمودی بهمن اونق محمد خوجملی 1000 52 8 01:08.080
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
شهروز گوگلانی بهمن اونق عید محمد غراوی 1000 52 8 01:07.450