ایل طاها 3 ساله نریان
سیتی لیدر
آی سا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 3 28.57% 183,000,000
بندرترکمن 5 0 2 0.00% 46,500,000
آق قلا 8 0 2 0.00% 33,000,000
مجموع 20 2 7 10.00% 262,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
بهمن اونق یاسر جرجانی 1200 57.5 8 / 9 (18.0) 01:20.020 78
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
بهمن اونق علیرضا قرنجیک 1200 55.0 4 / 7 (11.5) 01:17.480 80
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
بهمن اونق بنیامین جرجانی 1000 55.5 5 / 6 (15.0) 01:04.120 86
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بهمن اونق امیر مختومی 1700 55.0 8 / 8 (35.0) 02:00.520 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بهمن اونق ستار مهرانی 1200 55.0 1 / 8 01:12.360 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بهمن اونق ابوطالب چاریزاده 1200 52.0 4 / 6 01:11.840 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بهمن اونق بنیامین جرجانی 1200 55.0 1 / 8 01:12.760 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بهمن اونق محمد خوجملی 1000 55.0 6 / 11 01:03.850 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بهمن اونق محمد خوجملی 1200 53.0 2 / 10 01:13.620 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1200 52.0 4 / 6 01:14.410 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
بهمن اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 4 / 10 01:03.880 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
بهمن اونق یاسر جرجانی 1200 52.0 3 / 8 01:15.470 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
بهمن اونق جواد آچاک 1000 52.0 3 / 8 01:01.210 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52.0 4 / 6 01:01.640 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52.0 3 / 6 01:02.250 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 53.0 6 / 8 01:04.260 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
آنه گلدی اونق 1000 53.0 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آنه گلدی اونق جواد آچاک 1000 52.0 2 / 9 01:01.160 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آنه گلدی اونق قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 11 01:02.300 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بهمن اونق محمد خوجملی 1000 52.0 8 / 11 01:08.080 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
بهمن اونق عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 12 01:07.450 -