کلاتین 3 ساله نریان
جانادل
عالم جهان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 0 0.00% 0