سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز ستار مهرانی 1000 52 8 01:05.130
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
حاج ارازگلدی پرویز عبدالمنان پرویز 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج گلدی آخوند پرویز رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:02.200
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حاج قربان کسلخه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:06.700
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاجی قربان کسلخه رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1000 52 5 01:07.130