تیکا 3 ساله مادیان
مای جوی
پری وش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 99,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 2 14.29% 99,000,000