سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
امیر رضا دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:02.01 59.0 56.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
امیر رضا و غفار دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:04.70
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
سارا دمیرچی مجید صالح پور 1000 4 01:06.37
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
غفار و امیررضا دمیرچی بهرام حاجی زاده جواد آچاک 1000 50 10 1:09.44