سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 53 5 01:43.97 74.0 70.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 53 5 01:41.47 73.0 69.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.44 66.0 68.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالحمید شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:03.53
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عرفان و غفار شکیبا ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1200 50 2 01:13.37
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی محمد خوجملی 1000 50 5 01:04.47
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
خان گلدی شکیبا غفور خوجملی جواد آچاک 1000 50 5 01:04.88
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
خان گلدی شکیبا غفور خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:06.12
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی عید محمد غراوی ۱۰۰۰ 50 9 1:08.74
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
عرفان وغفار شکیبا غفور خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 4 1:06.78