سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 53 5 01:43.970
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 53 5 01:41.470
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.440
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالحمید شکیبا ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:03.530
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عرفان و غفار شکیبا ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1200 50 2 01:13.370
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی محمد خوجملی 1000 50 5 01:04.470
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
خان گلدی شکیبا غفور خوجملی جواد آچاک 1000 50 5 01:04.880
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
خان گلدی شکیبا غفور خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:06.120
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی عید محمد غراوی 1000 50 9 01:08.740
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
عرفان وغفار شکیبا غفور خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 4 01:06.780