اسکای لاو 3 ساله مادیان
لاودگاس
البر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 3 11.11% 114,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 1 3 10.00% 114,000,000