سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شاگلدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق امیر مختومی 1600 54 7 01:46.11 78.0 74.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق امیر مختومی 1550 52 2 01:38.91 74.0 75.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 52 8 01:02.29 75.0 71.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1200 52 7 01:15.30
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مرحومان عاشور حاجی و اسلام کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 01:03.45
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمد امین و سینا کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 54 2 01:03.52
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
محمد امین و سنا کوسلی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 54 4 01:16.40
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حمید امانپور مهدی نوایی ستار مهرانی 1000 53 4 01:02.19
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حاجی گوکی امانپور مهدی نوایی قربان محمد اودک 1000 52 2 1:01.42
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
حاجی گوکی امانپور مهدی نوایی نادر صالح پور 1000 1 01:04.62
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
مصطفی امانپور مهدی نوایی 1000
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مصطفی امانپور مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 52 6 1:07.14