سیتی دنسر 3 ساله نریان
سیتی لیدر
لاله امان پور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 37,500,000
بندرترکمن 6 1 4 16.67% 189,000,000
آق قلا 5 1 4 20.00% 243,800,000
تهران 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 18 3 10 16.67% 530,300,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
اراز قربان اونق 1550 0.0 103
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 53.5 2 / 7 (0.75) 01:03.743 98
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1200 52.0 2 / 8 (1.0) 01:15.894 88
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1200 55.5 1 / 9 01:16.510 82
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1550 54.0 1 / 9 01:36.390 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1000 54.0 5 / 11 (4.0) 01:00.650 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 7 (0.5) 00:59.700 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 2 / 9 (1.0) 00:59.840 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اراز قربان اونق امیر مختومی 1600 54.0 7 / 10 01:46.110 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اراز قربان اونق امیر مختومی 1550 52.0 2 / 9 01:38.910 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 9 01:02.290 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 7 / 8 01:15.300 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 5 / 6 01:03.450 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 2 / 10 01:03.520 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 54.0 4 / 8 01:16.400 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مهدی نوایی ستار مهرانی 1000 53.0 4 / 7 01:02.190 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مهدی نوایی قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 6 01:01.420 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مهدی نوایی نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 5 01:04.620 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
مهدی نوایی بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 52.0 6 / 12 01:07.140 -