آیدا 3 ساله مادیان
پرشین دریم
برایت مون
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 0 0.00% 0