سای چلنج 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
بالسای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 92
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 92
ریتینگ مسافت : 92
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 4 0.00% 105,000,000
بندرترکمن 6 2 5 33.33% 191,750,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 42,000,000
مجموع 16 2 10 12.50% 338,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
خان محمد چپرلی 1000 54.0 92
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 55.0 2 / 6 (1.75) 01:01.760 89
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 53.5 4 / 8 (8.0) 01:02.740 89
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
فرهاد آق ارکاکلی رامین قهرمان 1000 55.0 12 / 11 00:59.740 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
فرهاد آق ارکاکلی رامین قهرمان 1000 51.0 1 / 10 00:59.160 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 50.0 3 / 9 (3.5) 01:01.180 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1200 50.0 9 / 9 01:13.970 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
طاغن سیدی رامین قهرمان 1000 50.0 4 / 5 01:02.100 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
طاغن سیدی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 3 / 9 01:00.770 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
طاغن سیدی رامین قهرمان 1200 52.0 3 / 7 01:14.100 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
طاغن سیدی رامین قهرمان 1200 50.0 2 / 8 01:14.120 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
طاغن سیدی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 7 01:04.280 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
طاغن سیدی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 / 7 01:01.030 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
طاغن سیدی آرمین آق آتابای 1000 51.0 3 / 7 01:01.930 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
طاغن سیدی یاسر جرجانی 1000 50.0 1 / 8 01:01.460 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
طاغن سیدی علیمحمد غراوی 1000 50.0 2 / 12 01:04.490 -