سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1200 50 9 01:13.970
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رامین قهرمانی طاغن سیدی رامین قهرمان 1000 50 4 01:02.100
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
طهورا و محمد رضوان سیدی قوجق طاغن سیدی آق اویلی بشگرد 1000 53 3 01:00.770
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتنا و جلیل نیازی طاغن سیدی رامین قهرمان 1200 52 3 01:14.100
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مبلمان دکوراسیون صدف طاغن سیدی رامین قهرمان 1200 50 2 01:14.120
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
محمد رسول تقان پور و مصطفی قربانی طاغن سیدی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:04.280
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
داود سیدی و جلیل آق پور طاغن سیدی آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:01.030
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
صفری جان سید قوجق طاغن سیدی آرمین آق آتابای 1000 51 3 01:01.930
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
یعقوب سیدی قوجق طاغن سیدی یاسر جرجانی 1000 50 1 01:01.460
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مرحوم قربانگلدی سیدی قوجق طاغن سیدی علیمحمد غراوی 1000 50 2 01:04.490