بایرام خان 3 ساله نریان
گلداسفینکس
هریک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 52,500,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 0 2 0.00% 52,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
علی گوگ نژاد ابوالفضل دهقان 1500 50.0 6 / 7 (16.0) 01:42.910 60
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
کاکش عطایی یاسر جرجانی 1550 55.0 8 / 9 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
کاکش عطایی بنیامین جرجانی 1000 54.0 11 / 12 (21.5) 01:04.490 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
کاکش عطایی نورمحمد بهادر 1700 52.0 2 / 11 (0.25) 01:54.420 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
کاکش عطایی مهرداد خوجملی 1550 52.0 7 / 10 (18.0) 01:44.990 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالکریم گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52.0 7 / 11 01:46.200 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1550 52.0 7 / 10 01:41.960 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالکریم گوگ نژاد ستار مهرانی 1000 52.0 5 / 9 01:03.110 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 52.0 6 / 9 01:17.390 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 7 01:04.420 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:06.400 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
یعقوب زارعی کسلخه ابراهیم قره داشلی 1000 52.0 6 / 9 01:05.210 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
یعقوب زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 52.0 7 / 11 01:07.950 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 12 01:07.440 -