سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52 7 01:46.20 49.0 47.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1550 52 7 01:41.96 55.0 52.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد ستار مهرانی 1000 52 5 01:03.11 51.0 48.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 52 6 01:17.39
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 3 01:04.42
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حامد اونق رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:06.40
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حامد اونق یعقوب زارعی کسلخه ابراهیم قره داشلی 1000 52 6 1:05.21
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حامد اونق یعقوب زارعی کسلخه فیض الله رجال ۱۰۰۰ 52 7 1:07.95
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاجی یلقچی اونق یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 52 7 1:07.44