سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
حامد اونق کاکش عطایی نورمحمد بهادر 1700 52 2 01:54.420 0.25
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
حامد اونق کاکش عطایی مهرداد خوجملی 1550 52 7 01:44.990 18.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52 7 01:46.200
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1550 52 7 01:41.960
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد ستار مهرانی 1000 52 5 01:03.110
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 52 6 01:17.390
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 3 01:04.420
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حامد اونق رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:06.400
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حامد اونق یعقوب زارعی کسلخه ابراهیم قره داشلی 1000 52 6 01:05.210
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حامد اونق یعقوب زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 52 7 01:07.950
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاجی یلقچی اونق یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 52 7 01:07.440