ای پی ایندی 4 ساله نریان
المرام
فتوس کید
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 91
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 91
ریتینگ مسافت : 91
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 6 37.50% 262,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 98,000,000
مجموع 9 4 7 44.44% 360,000,000