کاکامامبو 12 ساله نریان
هریکن
شادناز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 2 7 15.38% 58,800,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 3,450,000
تهران 2 1 2 50.00% 19,500,000
مجموع 16 3 10 18.75% 81,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
هندیکاپ حاج هادی ساعی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 4 01:01.450 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
از 24 تا 108 حاج هادی ساعی آنه محمد حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:02.010 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
از 26 تا 64 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده 1600 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 28 تا 108 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 36 تا 62 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 24 تا 72 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:01.030 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 24 تا 52 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 10 01:00.400 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 18 تا 100 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 00:59.290 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 16 تا 140 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه 1700 0.0 8 / 10 01:50.120 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 20 تا 248 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:03.140 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 16 تا 100 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1500 0.0 3 / 8 01:44.940 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 20 تا 100 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 8 01:00.010 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
از 30 تا 248 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1550 0.0 3 / 8 01:43.800 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 22 تا 72 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 7 01:01.310 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 12 تا 42 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 7 01:00.700 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 10 تا 248 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 6 01:01.190 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 10 تا 108 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 7 01:02.130 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 18 تا 100 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 7 01:02.030 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 0 تا 64 سروش رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 10 01:01.920 -