سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ندا بارانی علی گوگ نژاد 1550 53
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
ندا بارانی علی گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 53 6 01:13.022 10.5
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ندا بارانی علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر 2200 53 5 02:53.910
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ندا بارانی علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 53 5 01:13.460
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ندا بارانی علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1600 53 7 02:02.890
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ندا بارانی علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1200 53 1 01:29.280
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1200 52 6 01:28.520
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ندا بارانی علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:14.580
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 52
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
ندا بارانی علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:16.060
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ندا بارانی علی گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52 10 01:15.270
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ندا بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0