نیتروژن بارانی 4 ساله نریان
فایترهورس
گل طاغن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 82,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 1 2 11.11% 82,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
علی گوگ نژاد 1550 53.0 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
علی گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 53.0 6 / 8 (10.5) 01:13.022 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر 2200 53.0 5 / 7 02:53.910 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 5 / 9 01:13.460 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1600 53.0 7 / 7 02:02.890 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1200 53.0 1 / 8 01:29.280 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1200 52.0 6 / 7 01:28.520 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 3 / 7 01:14.580 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
علی گوگ نژاد 1000 52.0 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 7 01:16.060 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
علی گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 10 / 11 01:15.270 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام 1000 0.0 -