سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاجی آنه محمد یزدانی حاجی آنه محمد یزدانی بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:08.470
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی 1600 50
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی بنیامین جرجانی 1200 51 1 01:22.690
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی 1200 50
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمان 1000 50 3 01:11.240
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمان 1000 50 1 01:09.630
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمان 1000 50 1 01:11.960
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاجی محمد یزدانی امید یزدانی اسحاق یزدانی 1000 50 4 01:13.080