گلشاد گز 4 ساله مادیان
طلاقوش
شمشاد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 111,750,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 60,000,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 66,000,000
مجموع 6 3 5 50.00% 237,750,000