سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اراز محمد و محمود محمد آلق حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:02.980
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
طاها ومتین اندورا و صادق محمد آلق نوربردی اندروا نورمحمد بهادر 1400 52 4 01:38.970
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
متین و لطیف اندورا نوربردی اندروا امین محمدی 1000 0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:06.020