مسترجی 4 ساله نریان
جانادل
روفیان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 64
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 64
ریتینگ مسافت : 64
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 91,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 2 16.67% 91,000,000