مسترجی 4 ساله نریان
جانادل
روفیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 1 25.00% 66,000,000