گل زیبا 3 ساله مادیان
ریوسان
پاریس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 48
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 48
ریتینگ مسافت : 48
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 1 0.00% 30,000,000