گل زیبا 3 ساله مادیان
ریوسان
پاریس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 48
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 48
ریتینگ مسافت : 48
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 1 0.00% 30,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
از 2 تا 6 امتیاز یاسر جرجانی امید جرجانی بنیامین جرجانی 1550 51.0 9 / 10 01:44.980 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 2 تا 6 امتیاز حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1000 51.0 6 / 9 01:03.470 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
از 2 تا 6 امتیاز حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 51.0 5 / 9 01:17.380 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 2 تا 6 امتیاز حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 52.0 9 / 9 01:19.360 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
از 4 تا 6 امتیاز حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50.0 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 2 تا 4 امتیاز حاج حمید رادان جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 51.0 6 / 11 01:16.610 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مبتدی و نبرده حاج حمید رادان جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50.0 2 / 9 01:06.040 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مبتدی و نبرده حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50.0 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مبتدی و نبرده حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50.0 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مبتدی و نبرده ایل محمد آقا جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مبتدی ایل محمد آقا جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50.0 11 / 11 01:08.040 -