سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
یاسر جرجانی امید جرجانی بنیامین جرجانی 1550 51 9 01:44.98 50.0 48.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1000 51 6 01:03.47 51.0 48.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 51 5 01:17.38
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 1200 52 9 01:19.36
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
حاج حمید رادان جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 51 6 01:16.61
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حاج حمید رادان جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 2 01:06.04
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000متر 50
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
ایل محمد آقا جرجانی یاسر جرجانی 1000
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ایل محمد آقا جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 50 11 1:08.04