دمبرمز 3 ساله نریان
نیوجرسی
استاروارز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 2 0.00% 37,500,000
بندرترکمن 6 2 4 33.33% 198,500,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 18 2 6 11.11% 236,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
1000 57.0 74
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
اراز زارعی کسلخه 1000 53.5 74
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
عبدالعزیز مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 8 / 9 (12.5) 01:18.920 79
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
رحیم بردی مهرانی 1200 54.5 79
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
رحیم بردی مهرانی رامین آق آتابای 1000 52.5 8 / 8 01:06.000 83
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 54.0 4 / 7 (5.0) 01:00.440 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 9 (3.0) 01:01.070 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1550 52.0 6 / 9 (10.0) 01:40.810 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
امید ایری 1000 52.0 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 / 9 (2.5) 01:01.360 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
امید ایری نورمحمد بهادر 1600 55.0 3 / 10 01:43.810 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 55.0 4 / 9 01:00.650 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55.0 7 / 7 01:15.620 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55.0 8 / 8 01:15.320 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 3 / 6 01:03.260 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
امید ایری نورمحمد بهادر 1200 54.0 5 / 6 01:15.680 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امید ایری 1000 54.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 6 01:01.320 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 7 01:00.800 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مجید ایری 1000 52.0 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 10 01:01.300 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
عبدالرسول روشنی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 9 01:02.950 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالرسول روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 / 11 01:06.160 -