سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر 1600 55 3 01:43.81 85.0 81.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ارکان خان سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 55 4 01:00.65 84.0 81.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
خدای بردی پقه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 7 01:15.62
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 8 01:15.32
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 3 01:03.26
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری نورمحمد بهادر 1200 54 5 01:15.68
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری 1000 54
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:01.32
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
یداله سن سبلی و عبدی کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:00.80
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
یداله سن سبلی و عبدی کسلخه مجید ایری 1000 52
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شهید عبدی گری مجید ایری نورمحمد بهادر 1000متر 52 1 01:01.30
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ناصر کسلخه و قربان سن سبلی عبدالرسول روشنی آرمین آق آتابای 1000 52 5 1:02.95
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
پارسا کسلخه و سام سن سبلی عبدالرسول روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 1:06.16