سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
رحمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1550 52 6 01:40.810 10.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
قربان محمد سن سبلی و حسین طاهری امید ایری 1000 52
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
قربان محمد سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 4 01:01.360 2.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر 1600 55 3 01:43.810
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ارکان خان سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 55 4 01:00.650
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
خدای بردی پقه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 7 01:15.620
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 8 01:15.320
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 3 01:03.260
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری نورمحمد بهادر 1200 54 5 01:15.680
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری 1000 54
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:01.320
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
یداله سن سبلی و عبدی کسلخه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:00.800
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
یداله سن سبلی و عبدی کسلخه مجید ایری 1000 52
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شهید عبدی گری مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:01.300
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ناصر کسلخه و قربان سن سبلی عبدالرسول روشنی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:02.950
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
پارسا کسلخه و سام سن سبلی عبدالرسول روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:06.160