سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:01.50 66.0 63.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز کوبش و عبدالحی سیامی حاجی محمد نوایی ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:00.87 69.0 67.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:01.34 52.0 69.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عزیز عراز نژاد محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50 7 01:03.93
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مشهد کوش و اخی قرنجیک محمد ارمشی 1000 50
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سیامی محمد ارمشی آرمین آق آتابای 1000 51 4 01:03.57
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سبامی محمد ارمشی 1000 50
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج امین ارازنژاد عبدالرحیم چپرلی ۱۰۰۰ 51
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج امین ارازنژاد محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50 2 1:05.01