جیران 3 ساله مادیان
پرشین دریم
شایلی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 4 28.57% 186,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 37,500,000
مجموع 9 2 5 22.22% 223,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
عبدالرحمن کلته 1000 55.0 74
هفته هفتم تهران
1397/07/06
عبدالرحمن کلته 1000 54.5 74
هفته ششم تهران
1397/06/30
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 7 (0.125) 01:02.710 71
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 53.0 9 / 9 (12.5) 01:04.670 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 11 01:01.500 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاجی محمد نوایی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 / 8 01:00.870 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 9 01:01.340 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 7 / 9 01:03.930 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمد ارمشی 1000 50.0 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
محمد ارمشی آرمین آق آتابای 1000 51.0 4 / 8 01:03.570 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمد ارمشی 1000 50.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عبدالرحیم چپرلی 1000 51.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 11 01:05.010 -