سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
حاج امین عرازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 53 9 01:04.670 12.5
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رامین و آرمین عرازنژاد و ماهان صیامی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:01.500
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز کوبش و عبدالحی سیامی حاجی محمد نوایی ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:00.870
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:01.340
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عزیز عراز نژاد محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50 7 01:03.930
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مشهد کوش و اخی قرنجیک محمد ارمشی 1000 50
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سیامی محمد ارمشی آرمین آق آتابای 1000 51 4 01:03.570
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سبامی محمد ارمشی 1000 50
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج امین ارازنژاد عبدالرحیم چپرلی 1000 51
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج امین ارازنژاد محمد ارمشی آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:05.010