مای ناز 3 ساله مادیان
مای جوی
وستینگ ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 36,000,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 2 0.00% 60,000,000
مجموع 14 0 4 0.00% 96,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
آشجان قزل عید محمد غراوی 1000 51.5 10 / 11 (21.0) 01:05.470 62
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عثمان ایری ستار مهرانی 1550 52.0 5 / 5 (14.0) 01:40.150 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
عثمان ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 10 (3.5) 01:01.650 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
عثمان ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عثمان ایری آرمین آق آتابای 1000 50.0 8 / 9 (15.0) 01:03.350 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عثمان ایری نورمحمد بهادر 1700 50.0 6 / 10 (19.5) 01:56.390 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عثمان ایری آق اویلی بشگرد 1600 51.0 3 / 7 (4.0) 01:45.360 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عثمان ایری جواد آچاک 1600 50.0 3 / 9 01:43.230 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عثمان ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 / 11 01:02.390 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عثمان ایری جواد آچاک 1000 50.0 8 / 9 01:03.230 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
جمشید روشنی جواد آچاک 1200 50.0 5 / 8 01:16.970 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 6 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 0.0 2 / 5 01:08.670 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 50.0 9 / 11 01:06.720 -