سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
نیاز دیوه عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1700 52 4 01:55.380 5.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
نیاز دیوه عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1550 50 2 01:41.220 2.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نیاز دیوه عظیم مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 50 11 01:17.310 17.25
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
نیاز دیوه عظیم مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:04.190
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نیاز دیوه عظیم مهرانی عبدالحلیم قبادی 1600 50 8 01:47.490
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نیاز دیوه عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:02.880
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی امین محمدی 1000 50 6 01:03.360
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:05.870
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی آق اویلی بشگرد 1200 50 4 01:16.010
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 7 01:05.210
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی نورمحمد بهادر 1000 50 9 01:05.930
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:05.210
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی امین محمدی 1000 50 8 01:06.570