اوبلا 3 ساله مادیان
مای جوی
سوپر نیاز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 17 0 3 0.00% 81,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
عظیم مهرانی مصطفی مهرانی 1000 50.0 9 / 9 (23.5) 01:08.276 51
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
عظیم مهرانی رامین آق آتابای 1000 53.0 8 / 11 (22.0) 01:07.740 60
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
عظیم مهرانی یعقوب انفاس 1000 51.0 6 / 8 (13.5) 01:01.520 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
عظیم مهرانی رامین قهرمان 1000 52.0 2 / 12 (5.0) 01:01.530 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1700 52.0 4 / 11 (5.0) 01:55.380 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1550 50.0 2 / 10 (2.0) 01:41.220 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
عظیم مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 50.0 11 / 12 (17.25) 01:17.310 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عظیم مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 / 10 01:04.190 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عظیم مهرانی عبدالحلیم قبادی 1600 50.0 8 / 10 01:47.490 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عظیم مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 10 01:02.880 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالرحمن قربانی امین محمدی 1000 50.0 6 / 12 01:03.360 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالرحمن قربانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 / 12 01:05.870 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عبدالرحمن قربانی آق اویلی بشگرد 1200 50.0 4 / 9 01:16.010 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 7 / 9 01:05.210 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالرحمن قربانی نورمحمد بهادر 1000 50.0 9 / 11 01:05.930 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 / 11 01:05.210 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالرحمن قربانی امین محمدی 1000 50.0 8 / 11 01:06.570 -