ماکان 3 ساله مادیان
والاس
ساقی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 96
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 96
ریتینگ مسافت : 96
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 4 60.00% 235,500,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 4 0 3 0.00% 132,400,000
مجموع 11 3 9 27.27% 433,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 96
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 50.0 2 / 9 (3.75) 01:15.670 92
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 8 (4.5) 01:02.400 90
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1700 50.0 3 / 7 (2.0) 01:49.500 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 50.0 5 / 8 (5.5) 01:43.550 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 6 01:11.140 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 8 01:13.300 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 50.0 2 / 6 01:13.040 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 6 01:00.440 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 / 7 01:01.650 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 11 01:04.250 -