ماکان 4 ساله مادیان 002500
والاس
ساقی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
بهترین ریتینگ : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 4 6 44.44% 423,500,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 66,000,000
آق قلا 4 0 3 0.00% 132,400,000
مجموع 15 4 11 26.67% 621,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
هندیکاپ کلاس 1 دانیال طاهری عبدالوهاب قربانی کمال دالی جه عطا 1700 50.0 4 / 7 (5.25) 01:48.568 103
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 115) دانیال طاهری نورقلیچ قربانی 1600 52.0 103
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
کلاس 2 (بنچ مارک 105) دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 56.0 5 / 7 (3.75) 01:12.231 103
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
هندیکاپ کلاس 2 دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده رامین قهرمانی 1550 55.5 2 / 7 (0.75) 01:37.795 101
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
هندیکاپ کلاس 2 دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1200 51.0 1 / 5 (0.125) 01:10.198 96
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس 2 دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 54.0 6 / 8 (11.5) 01:17.547 96
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 2 دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 50.0 2 / 9 (3.75) 01:15.670 92
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس ۳ دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 8 (4.5) 01:02.400 90
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 36 تا 46 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1700 50.0 3 / 7 (2.0) 01:49.500 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
از 36 تا 46 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 50.0 5 / 8 (5.5) 01:43.550 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 24 تا 28 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 6 01:11.140 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 16 تا 22 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 8 01:13.300 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 16 تا 20 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 50.0 2 / 6 01:13.040 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 8 تا 12 امتیاز دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 6 01:00.440 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۸ تا ۱۲ دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 / 7 01:01.650 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مبتدی دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 11 01:04.250 -