سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
حاج محمد سلاق عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 50 2 01:02.660 4.5
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج محمد سلاق یوسف ایری پیمان قلرعطا 1000 50 8 01:03.540
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:03.260
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 8 01:05.830
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 0 3 01:04.810
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 0 5 01:06.940
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 0