سویلای 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
دلتکین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 66,000,000
تهران 4 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 10 1 3 10.00% 114,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم تهران
1397/07/06
امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 4 / 7 (1.25) 01:02.265 65
هفته ششم تهران
1397/06/30
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 50.0 4 / 7 (1.75) 01:03.020 60
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 10 01:00.860 55
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
مخی مختوم نژاد ستار مهرانی 1000 52.0 7 / 8 (8.5) 01:02.290 58
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 2 / 11 (4.5) 01:02.660 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
یوسف ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 8 / 9 01:03.540 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 10 01:03.260 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 8 / 11 01:05.830 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
تویلی قربانی 1000 0.0 3 / 6 01:04.810 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
تویلی قربانی 1000 0.0 5 / 7 01:06.940 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -