سویلای 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
دلتکین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 139,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 66,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 19,500,000
تهران 4 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 15 2 6 13.33% 239,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 4 عاطف و آرمین سلاق امانقلی خوجملی 1200 53.5 78
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
هندیکاپ کلاس 4 عاطف و آرمین سلاق امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52.0 1 / 9 01:12.657 70
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 عاطف و آرمین سلاق امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1200 57.5 3 / 8 (4.0) 01:12.162 70
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی آرمین آق آتابای 1200 53.0 3 / 11 (6.0) 01:18.046 68
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 4 حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 55.5 4 / 11 (3.75) 01:17.550 68
هفته هفتم تهران
1397/07/06
هندیکاپ کلاس 4 (بنچمارک 75) حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 4 / 7 (1.25) 01:02.265 65
هفته ششم تهران
1397/06/30
هندیکاپ کلاس 4 حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 50.0 4 / 7 (1.75) 01:03.020 60
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 2 تا 6 امتیاز حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 10 01:00.860 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز حاجی محمد سلاق مخی مختوم نژاد ستار مهرانی 1000 52.0 7 / 8 (8.5) 01:02.290 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 2 تا 4 امتیاز حاج محمد سلاق عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 2 / 11 (4.5) 01:02.660 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 2 تا 6 امتیاز حاج محمد سلاق یوسف ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 8 / 9 01:03.540 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 2 تا 4 امتیاز مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 10 01:03.260 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
2 امتیاز مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 8 / 11 01:05.830 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مبتدی و نبرده مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 0.0 3 / 6 01:04.810 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مبتدی و نبرده مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 0.0 5 / 7 01:06.940 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مبتدی مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -