سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج محمد سلاق یوسف ایری پیمان قلرعطا 1000 50 8 01:03.54 50.0 48.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:03.26 48.0 45.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 8 01:05.83
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 3 01:04.81
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000 5 01:06.94
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی 1000