لندی 4 ساله نریان
والاس
مهاسانا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 111
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 111
ریتینگ مسافت : 111
بهترین ریتینگ : 111
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 6 9.09% 255,500,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 93,000,000
آق قلا 4 3 3 75.00% 295,600,000
مجموع 20 5 11 25.00% 644,100,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
کلاس 1 کاکاجان باستان و شمس الدین آق آتابای احمد ایری قربان محمد اودک 1000 50.5 2 / 5 (2.5) 01:00.106 105
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کلاس 1(بنچ مارک 125) کاکاجان باستان و شمس الدین آق آتابای احمد ایری 1000 50.0 105
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 2 کاکاجان باستان و شمس الدین آق آتابای احمد ایری 1000 57.0 105
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 2 طاهر آق آتابای احمد ایری قربان محمد اودک 1200 51.0 1 / 9 01:14.980 93
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس ۳ مرحوم سلیمان ایشان کر احمد ایری قربان محمد اودک 1000 53.5 1 / 8 01:01.380 85
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 36 تا 42 امتیاز مرحوم ناصر زحمتکش یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54.0 8 / 8 (10.5) 01:02.400 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 24 تا 34 امتیاز مرحوم صفر گلدی سیدی قوجق یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1200 56.0 1 / 9 01:12.530 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 24 تا 34 امتیاز شمس الدین آق آتابای یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54.0 2 / 9 (2.0) 01:01.190 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 24 تا 32 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد یعقوب کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 9 (1.5) 01:01.170 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 24 تا 32 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1200 52.0 7 / 9 01:12.990 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
از 16 تا 22 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 55.0 3 / 9 01:00.390 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 16 تا 22 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد 1000 55.0 5 / 9 01:01.430 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 16 تا 22 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد تقان قلیچ فداکار نورالله فیض الله 1200 54.0 3 / 8 01:13.120 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 16 تا 22 امتیاز یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار عید محمد غراوی 1000 54.0 9 / 9 01:02.070 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 16 تا 22 امتیاز یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار 1000 54.0 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 8 تا 12 امتیاز مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 10 01:03.120 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 8 تا 12 امتیاز یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمانی 1000 54.0 5 / 6 01:02.560 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 8تا 12امتیاز یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمانی 1000 52.0 2 / 6 01:01.920 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 8 تا 12 امتیاز یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمانی 1000 52.0 5 / 6 01:03.410 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مبتدی و نبرده محمد و احسان و یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمانی 1000 52.0 1 / 11 01:04.300 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مبتدی و نبرده مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار یاسر جرجانی 1000 52.0 9 / 9 01:08.430 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نبرده مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار مهرداد خوجملی 1000 52.0 8 / 11 01:05.340 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مبتدی فاروق نیازی قربان محمد قولرعطا عید محمد غراوی 1000 52.0 7 / 11 01:06.410 -