سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1200 52 7 01:12.99 60.0 50.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 55 3 01:00.39 85.0 83.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد 1000 55 5 01:01.43 84.0 80.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد تقان قلیچ فداکار نورالله فیض الله 1200 54 3 01:13.12 84.0 80.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار عید محمد غراوی 1000 54 9 01:02.07 84.0 80.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار 1000 54
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:03.12
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 54 5 01:02.56
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 2 01:01.92
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 5 01:03.41
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
محمد و احسان و یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 1 01:04.30
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار یاسر جرجانی 1000 52 9 1:08.43
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار مهرداد خوجملی 1000 52 8 1:05.34
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
فاروق نیازی قربان محمد قولرعطا عید محمد غراوی 1000 52 7 1:06.41