سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مرحوم ناصر زحمتکش یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54 8 01:02.400 10.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مرحوم صفر گلدی سیدی قوجق یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1200 56 1 01:12.530
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
شمس الدین آق آتابای یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54 2 01:01.190 2.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 52 2 01:01.170 1.5
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1200 52 7 01:12.990
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 55 3 01:00.390
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد 1000 55 5 01:01.430
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد تقان قلیچ فداکار نورالله فیض الله 1200 54 3 01:13.120
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار عید محمد غراوی 1000 54 9 01:02.070
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار 1000 54
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:03.120
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 54 5 01:02.560
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 2 01:01.920
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 5 01:03.410
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
محمد و احسان و یونس آق تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52 1 01:04.300
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار یاسر جرجانی 1000 52 9 01:08.430
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مهندس نیازی تقان قلیچ فداکار مهرداد خوجملی 1000 52 8 01:05.340
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
فاروق نیازی قربان محمد قولرعطا عید محمد غراوی 1000 52 7 01:06.410