لندی 3 ساله نریان
والاس
مهاسانا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 105
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 105
ریتینگ مسافت : 105
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 5 10.00% 195,500,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 93,000,000
آق قلا 4 3 3 75.00% 295,600,000
مجموع 19 5 10 26.32% 584,100,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
احمد ایری قربان محمد اودک 1200 51.0 1 / 9 01:14.980 93
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
احمد ایری قربان محمد اودک 1000 53.5 1 / 8 01:01.380 85
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54.0 8 / 8 (10.5) 01:02.400 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1200 56.0 1 / 9 01:12.530 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
یعقوب کوچک نژاد قربان محمد اودک 1000 54.0 2 / 9 (2.0) 01:01.190 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
نورمحمد کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 9 (1.5) 01:01.170 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1200 52.0 7 / 9 01:12.990 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 55.0 3 / 9 01:00.390 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد 1000 55.0 5 / 9 01:01.430 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
تقان قلیچ فداکار نورالله فیض الله 1200 54.0 3 / 8 01:13.120 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تقان قلیچ فداکار عید محمد غراوی 1000 54.0 9 / 9 01:02.070 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تقان قلیچ فداکار 1000 54.0 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
تقان قلیچ فداکار نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 10 01:03.120 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 54.0 5 / 6 01:02.560 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52.0 2 / 6 01:01.920 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52.0 5 / 6 01:03.410 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 52.0 1 / 11 01:04.300 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
تقان قلیچ فداکار یاسر جرجانی 1000 52.0 9 / 9 01:08.430 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
تقان قلیچ فداکار مهرداد خوجملی 1000 52.0 8 / 11 01:05.340 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
قربان محمد قولرعطا عید محمد غراوی 1000 52.0 7 / 11 01:06.410 -