سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
عبدالقادیر پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1700 52 5 01:50.040 9.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
غفور پقه رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 7 01:13.790 6.75
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
غفور پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52 8 01:13.270
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 55 3 01:39.160
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1000 55
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1200 53 2 01:12.910
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاجی قربان بابکی رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:01.070
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
پهلوان رضا توماچ رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 4 01:14.320
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
غفور پقه رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1200 53 4 01:14.560
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53 6 01:04.820
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
غفور پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53 1 01:01.080
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج قربان بابکی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:02.350
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج غفور پقه عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:05.240