سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
غفور پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52 8 01:13.27 98.0 93.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 55 3 01:39.16 79.0 80.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1000 55
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1200 53 2 01:12.91 61.0 60.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاجی قربان بابکی رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:01.07 91.0 75.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
پهلوان رضا توماچ رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 4 01:14.32
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
غفور پقه رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1200 53 4 01:14.56
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53 6 01:04.82
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
غفور پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53 1 1:01.08
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج قربان بابکی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای ۱۰۰۰ 52 1 01:02.35
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج غفور پقه عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 3 1:05.24