شلیک 3 ساله نریان
دارنل
بنفشه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 3 0.00% 71,250,000
بندرترکمن 2 2 2 100.00% 126,000,000
مجموع 12 2 5 16.67% 197,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1700 52.0 5 / 8 (9.5) 01:50.040 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 52.0 7 / 9 (6.75) 01:13.790 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52.0 8 / 9 01:13.270 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 55.0 3 / 9 01:39.160 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1200 53.0 2 / 8 01:12.910 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 / 9 01:01.070 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 4 / 7 01:14.320 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1200 53.0 4 / 8 01:14.560 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 6 / 6 01:04.820 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 6 01:01.080 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 8 01:02.350 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 11 01:05.240 -