سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی بنیامین جرجانی 1600 51 5 01:46.43 50.0 48.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی جواد آچاک 1000 55 2 01:02.51 62.0 59.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی جواد آچاک 1200 51 2 01:15.26 50.0 48.0
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
ولی میر دهقان سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 50 3 01:05.57
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان مسعود ارمشی 1200 50 11 1:29.92