ونوس سرمدی 4 ساله مادیان
توسن 2
گل براق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 81,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 1 3 12.50% 96,000,000