آسیکس 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
ردنایس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 91
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 91
ریتینگ مسافت : 91
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 57,250,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 4 1 4 25.00% 141,000,000
مجموع 11 1 7 9.09% 228,250,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 24 تا 34 امتیاز محمد امین آرخی دوردی حاجی عطایی 1700 52.0 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 24 تا 34 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 / 9 (10.5) 01:02.750 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 24 تا 32 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر 1200 52.0 4 / 9 01:12.490 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 24 تا 30 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 24 تا 28 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی پیمان قلرعطا 1200 51.0 3 / 6 01:11.830 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 16 تا 22 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی جواد آچاک 1000 55.0 2 / 6 01:02.580 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 16 تا 20 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی محمد خوجملی 1200 52.0 3 / 6 01:13.120 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 8 تا 12 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 8 01:00.290 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 8 تا 12 امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 6 01:00.960 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 8تا 12امتیاز آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 1000 50.0 4 / 6 01:02.370 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
از 8 تا 14 امتیاز حامد موحد خلیل اونق جواد آچاک 1000 50.0 5 / 7 01:01.490 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 2 تا 4 امتیاز امان محمد آرخی خلیل اونق آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 / 7 01:02.030 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
مبتدی حامد و محمدسینا موحد خلیل اونق جواد آچاک 1000 50.0 2 / 10 01:04.010 -