سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد امین آرخی دوردی حاجی عطایی 1700 52
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 01:02.750 10.5
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر 1200 52 4 01:12.490
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی پیمان قلرعطا 1200 51 3 01:11.830
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی جواد آچاک 1000 55 2 01:02.580
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.120
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:00.290
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:00.960
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 1000 50 4 01:02.370
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حامد موحد خلیل اونق جواد آچاک 1000 50 5 01:01.490
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
امان محمد آرخی خلیل اونق آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:02.030
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حامد و محمدسینا موحد خلیل اونق جواد آچاک 1000 50 2 01:04.010