ریحان گل 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
هدیه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 2 12.50% 109,500,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 93,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 15 2 4 13.33% 202,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
غیاث غفوری محمد خوجملی 1000 53.0 72
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1700 50.0 7 / 8 (19.0) 01:52.230 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
اراز زارعی کسلخه رامین قهرمان 1550 50.0 5 / 9 (8.0) 01:40.420 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1200 50.0 6 / 9 (5.25) 01:13.490 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 / 10 01:43.660 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1550 52.0 4 / 9 01:39.360 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوسف ایری یعقوب توسلی 1000 52.0 1 / 9 01:01.620 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1200 52.0 4 / 8 01:13.950 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عبدالخالق ایری عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یوسف ایری 1000 52.0 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 52.0 9 / 10 01:16.300 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
غیاث غفوری بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 / 10 01:04.580 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
غیاث غفوری 1000 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
غیاث غفوری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 6 01:02.820 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
غیاث غفوری ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 2 / 6 01:01.080 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
غیاث غفوری پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 / 7 01:02.930 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
غیاث غفوری یاسر جرجانی 1000 50.0 1 / 9 01:01.000 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
غیاث غفوری جواد آچاک 1000 50.0 6 / 11 01:06.830 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
غیاث غفوری ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 10 01:04.890 -