سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:43.66 84.0 80.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیر محمد کسلخه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1550 52 4 01:39.36 77.0 78.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری یعقوب توسلی 1000 52 1 01:01.62 76.0 72.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1200 52 4 01:13.95 75.0 58.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری عبدالرحیم آرامیده 1200 52
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری 1000 52
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 52 9 01:16.30
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمدرضا و ریحانه قزل غیاث غفوری بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:04.58
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
قربان قزل غیاث غفوری 1000 52
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
قربان قزل غیاث غفوری آق اویلی بشگرد 1000 52 6 01:02.82
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
شایان امجدی غیاث غفوری ابراهیم قره داشلی ۱۰۰۰ 50 2 01:01.08
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:02.93
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری یاسر جرجانی 1000 50 1 01:01.00
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حبیب قزل غیاث غفوری جواد آچاک ۱۰۰۰ 50 6 1:06.83
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کاکا قزل غیاث غفوری ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 1:04.89