ریحان گل 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
هدیه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 71
بهترین ریتینگ : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 3 10.00% 134,500,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 93,000,000
آق قلا 5 0 0 0.00% 0
مجموع 20 2 5 10.00% 227,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه گنبد
1397/12/23
هندیکاپ کلاس 4 ایلیاد آق ارکاکلی امان بردی گوگ عبدالحلیم قبادی 2200 50.0 4 / 9 (10.5) 02:27.551 71
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
هندیکاپ کلاس 5 نظرقلی آق ارکاکلی و علی صحنه امان بردی گوگ آرمین آق آتابای 1600 52.5 2 / 9 (7.75) 01:43.666 70
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 4 نظر قلی آق ارکاکلی و علی صحنه جمال آموت 1000 52.0 70
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ ریحانه قزل غیاث غفوری بنیامین ملایی 1200 54.0 5 / 11 (7.0) 01:18.217 70
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 4 ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل غیاث غفوری آرمین آق آتابای 1200 51.5 5 / 9 (6.5) 01:17.700 70
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
هندیکاپ کلاس 4 ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل غیاث غفوری ستار مهرانی 1200 51.5 5 / 7 (13.5) 01:17.940 77
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس 4 ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل غیاث غفوری محمد خوجملی 1000 53.0 72
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 24 تا 34 امتیاز ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1700 50.0 7 / 8 (19.0) 01:52.230 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 24 تا 32 امتیاز ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه رامین قهرمانی 1550 50.0 5 / 9 (8.0) 01:40.420 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 24 تا 34 امتیاز ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1200 50.0 6 / 9 (5.25) 01:13.490 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 16 تا 22 امتیاز محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 / 10 01:43.660 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 16 تا 22 امتیاز امیر محمد کسلخه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1550 52.0 4 / 9 01:39.360 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 8 تا 12 امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری یعقوب توسلی 1000 52.0 1 / 9 01:01.620 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1200 52.0 4 / 8 01:13.950 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 12امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 8 تا 14امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری 1000 52.0 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از 8 تا 14امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 52.0 9 / 10 01:16.300 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 8 تا 12 امتیاز محمدرضا و ریحانه قزل غیاث غفوری بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 / 10 01:04.580 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 8 تا 12 امتیاز قربان قزل غیاث غفوری 1000 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 8تا 12امتیاز قربان قزل غیاث غفوری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 6 01:02.820 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
از ۸ تا ۱۲ شایان امجدی غیاث غفوری ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 2 / 6 01:01.080 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
از 8 تا 14 امتیاز محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 / 7 01:02.930 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مبتدی و نبرده محمد رضا و ریحانه قزل غیاث غفوری یاسر جرجانی 1000 50.0 1 / 9 01:01.000 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نبرده حبیب قزل غیاث غفوری جواد آچاک 1000 50.0 6 / 11 01:06.830 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
مبتدی کاکا قزل غیاث غفوری ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 10 01:04.890 -