تماشا 3 ساله نریان
گلداسفینکس
لاله ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 109,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 1 1 100.00% 50,000,000
مجموع 8 2 3 25.00% 159,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 / 9 00:59.640 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبیدالله سخاوت 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 9 01:01.330 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 52.0 1 / 10 01:00.770 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ضیاء سخاوت 1000 52.0 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 9 01:03.920 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 10 01:03.480 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ضیاء سخاوت 1000 52.0 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
ضیاء سخاوت 1000 52.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ضیاء سخاوت جواد آچاک 1000 52.0 6 / 7 01:05.330 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
ضیاء سخاوت پیمان قلرعطا 1000 51.0 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
آنه محمد شیرمحمدلی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 10 01:03.450 -