سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 52 2 00:59.640
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت 1000 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 52 6 01:01.330
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 52 1 01:00.770
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاجی گلدی سخاوت ضیاء سخاوت 1000 52
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
پیمان اینچه برون و امین نورانی ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.920
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم نورالله ایشان سیدی عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:03.480
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ضیاء سخاوت و میلاد کلته ضیاء سخاوت 1000 52
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
رسول و مهندس محمد شیخ پور ضیاء سخاوت 1000 52
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عبدالقیوم کرد و محمد صدرا قزل ضیاء سخاوت جواد آچاک 1000 52 6 01:05.330
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
میلاد کلته، رامین ایریو ضیا سخاوت ضیاء سخاوت پیمان قلرعطا 1000 51
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
آنه محمد شیرمحمدلی و قیوم کرد آنه محمد شیرمحمدلی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:03.450