سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احسان ایزدی بهروز ایری 1550 52 79.0 75.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احسان ایزدی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 9 01:02.54 79.0 75.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
احسان ایزدی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 8 01:01.52 92.0 64.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1200 52
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 52 6 01:14.98
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:02.70
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج طواق قلی ایزدی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 8 01:04.36
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:02.95
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
پیروز یلمه و احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51 5 01:03.36
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
پیروز یلمه و احسان ایزدی حکیم سوقی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 4 01:03.68
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
محمد طاها یلمه و محمد طاها سلاق حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 50 4 1:02.33
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
محمد طاها یلمه و محمد طاها سلاق حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 52 2 1:01.46
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
احسان ایزدی حکیم سوقی آرمین آق آتابای 1000 50 7 1:07.68