جانام 3 ساله مادیان
مای جوی
سونی دور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 2 25.00% 147,000,000
بندرترکمن 5 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 6 2 4 33.33% 210,000,000
مجموع 19 4 7 21.05% 387,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
بهمن صداقت 1000 0.0 86
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
بهمن صداقت آق اویلی بشگرد 1000 56.5 1 / 5 01:03.190 79
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
بهروز ایری رامین قهرمان 1200 52.0 4 / 9 (7.25) 01:17.910 79
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
بهروز ایری آرمین آق آتابای 1200 52.5 3 / 7 (9.75) 01:17.110 79
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 56.0 2 / 5 (3.5) 01:03.250 78
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
بهروز ایری موسی محمدی 1000 52.0 9 / 9 (14.75) 01:02.540 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهروز ایری قربان محمد اودک 1200 52.0 1 / 11 01:12.720 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 9 (3.0) 01:02.680 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهروز ایری 1550 52.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 9 / 9 01:02.540 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 8 / 9 01:01.520 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 52.0 6 / 8 01:14.980 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 9 01:02.700 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 9 01:04.360 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 8 01:02.950 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51.0 5 / 10 01:03.360 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
حکیم سوقی عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 4 / 7 01:03.680 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 50.0 4 / 8 01:02.330 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 11 01:01.460 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حکیم سوقی آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 / 10 01:07.680 -