جانام 3 ساله مادیان
مای جوی
سونی دور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 2 28.57% 147,000,000
بندرترکمن 5 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 14 3 4 21.43% 237,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
بهروز ایری موسی محمدی 1000 52.0 9 / 9 (14.75) 01:02.540 76
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهروز ایری قربان محمد اودک 1200 52.0 1 / 11 01:12.720 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 9 (3.0) 01:02.680 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهروز ایری 1550 52.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 9 / 9 01:02.540 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 8 / 9 01:01.520 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 52.0 6 / 8 01:14.980 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 9 01:02.700 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 9 01:04.360 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 8 01:02.950 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51.0 5 / 10 01:03.360 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
حکیم سوقی عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 4 / 7 01:03.680 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 50.0 4 / 8 01:02.330 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 11 01:01.460 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حکیم سوقی آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 / 10 01:07.680 -