سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ایلیار ایزدی و محمد طاها یلمه بهروز ایری قربان محمد اودک 1200 52 1 01:12.720
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
محمد امین و ایلیار ایزدی بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 52 5 01:02.680 3.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احسان ایزدی بهروز ایری 1550 52
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احسان ایزدی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 9 01:02.540
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
احسان ایزدی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 8 01:01.520
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1200 52
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 52 6 01:14.980
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:02.700
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج طواق قلی ایزدی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 8 01:04.360
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:02.950
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
پیروز یلمه و احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 51 5 01:03.360
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
پیروز یلمه و احسان ایزدی حکیم سوقی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 4 01:03.680
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
محمد طاها یلمه و محمد طاها سلاق حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 50 4 01:02.330
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
محمد طاها یلمه و محمد طاها سلاق حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:01.460
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
احسان ایزدی حکیم سوقی آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:07.680