گل آشورآباد 3 ساله مادیان
لهن گرین
امیدآشورآباد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 2 0.00% 63,000,000