سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج علی یمودی بهروز کمی امیر مختومی 1000 50 10 01:03.17 54.0 51.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاج علی یمودی بهروز کمی آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:03.04 63.0 60.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حاج علی یمودی بهروز کمی آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:01.67 66.0 68.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اسحاق و احسان یمودی بهروز کمی بنیامین جرجانی 1000 51 4 01:02.43 44.0 40.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج علی یمودی ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1000 51 9 01:06.12
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
امان محمد ایری و حاج حکیم یمودی علی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 7 01:06.19
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاج حکیم یمودی و امان ایری خلیل اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:02.50
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر ۱۰۰۰ 50 8 01:06.72
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی ۱۰۰۰ 50
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 50 9 1:08.68