گل آشورآباد 4 ساله مادیان
لهن گرین
امیدآشورآباد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 50
بهترین ریتینگ : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 2 0.00% 63,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 8 تا 14 امتیاز حاج علی یمودی بهروز کمی امیر مختومی 1000 50.0 10 / 11 01:03.170 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
از 8 تا 12 امتیاز حاج علی یمودی بهروز کمی آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 / 9 01:03.040 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 2 تا 6 امتیاز حاج علی یمودی بهروز کمی آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 / 5 01:01.670 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 2 تا 6 امتیاز اسحاق و احسان یمودی بهروز کمی بنیامین جرجانی 1000 51.0 4 / 9 01:02.430 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 2 تا 6 امتیاز حاج علی یمودی ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1000 51.0 9 / 9 01:06.120 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از 2 تا 4 امتیاز امان محمد ایری و حاج حکیم یمودی علی اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 7 / 8 01:06.190 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مبتدی و نبرده حاج حکیم یمودی و امان ایری خلیل اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 10 01:02.500 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
از ۲ تا ۴ حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 / 8 01:06.720 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نبرده حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
مبتدی حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی عید محمد غراوی 1000 50.0 9 / 10 01:08.680 -