شمبوم 3 ساله نریان
گلداسفینکس
ژیوانا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 3 0.00% 90,750,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 18,750,000
تهران 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 7 1 5 14.29% 169,500,000