سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
باشگاه سروین قیوم عطایی موسی محمدی 1000 50 2 01:01.60 62.0 56.0
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
بهروز احمدی کمال جمشیدی 1000