گلد لیدی 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
گل سروین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 1 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
آق اویلی علایی قوجق 1000 53.5 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
قیوم عطایی موسی محمدی 1000 50.0 2 / 10 01:01.600 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
کمال جمشیدی 1000 0.0 -